BetterWords Text & Translation


Go to content

Main menu:


Algemene voorwaarden

Nederlands

Algemene voorwaarden van BetterWords Tekst & Vertaling

Kwaliteit
1. De opdrachtnemer levert goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de briefing.

Geheimhouding
2. De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na de beŽindiging van de opdracht.

Eenmaal herziening
3. De offerte heeft betrekking op maximaal eenmaal een herziening na overleg met de opdrachtgever. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht
4. Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht kan op verzoek apart geoffreerd worden.
5. Wanneer de opdrachtgever de opdracht wijzigt, uitstelt of intrekt, is de opdrachtnemer niet verplicht de teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
6. Wanneer er sprake is van overmacht bij de opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld ziekte, zal deze dat direct aan de opdrachtgever laten weten. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Hij heeft echter wel de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en de opdrachtnemer hiervoor te betalen.

Offerte en offertekosten
7. Aan een oriŽnterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Wanneer het kennismakingsgesprek echter overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Voor een verslag van het gesprek geldt het gebruikelijke uurtarief.
8. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor ťťn maand. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. De daarin vervatte voorstellen mogen in dat geval gebruikt worden door de opdrachtgever, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn de geleverde voorstellen eigendom van de opdrachtnemer en worden ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

Opdracht en opdrachtbevestiging
9. In de offerte of in de opdrachtbevestiging wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:

  • Wat het doel is van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk;
  • In hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
  • Welke materialen of gegevens hij aanlevert, binnen welke termijn;
  • Wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd;
  • In wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
  • De wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd;
  • De uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
  • Ook worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld.


Kostensoorten
10. In de offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende kostensoorten, zoals honorariumkosten, bureaukosten en kosten van derden.

Levering en eerste gebruiksrecht
11. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet helemaal is betaald, blijven alle rechten bij de opdrachtnemer.

Vrijwaring
12. De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart de opdrachtnemer tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.
13. De opdrachtnemer draagt bij levering van teksten het publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
14. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. De opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
15. De bepalingen van artikel 13 en 14 hebben ook betrekking op teksten die de opdrachtnemer van derden betrekt. De opdrachtnemer garandeert daarbij de opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Betaling
16. De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen
17. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen met behulp van onpartijdige bemiddeling. Wanneer het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de opdrachtnemer.
Sub-Menu:


© 2011 BetterWords Text & Translation. All rights reserved. | info@betterwords.nl

Back to content | Back to main menu